Lời mời ủng hộ truyền giáo

 

Khi Thiên Chúa thấy tình trạng tuyệt vọng của chúng ta ở trần gian, Ngài đã không gửi cơm áo, vật chất.  Ngài gửi AI ĐÓ đến; Ngài sai Chúa Giêsu đến với chúng ta.  Là những người theo chân Chúa Giêsu, các nhà thừa sai cố gắng suy nghĩ và làm việc như Chúa.  Thưa quý vị, chúng ta cũng góp phần từ nguồn tài chánh của mình để giúp người nghèo, nhưng quan trọng hơn, vẫn là gửi AI ĐÓ đến để sống với họ, để chia sẻ cuộc đời và phục vụ họ. Khi những nhà thừa sai hiện diện tại những nơi “bị bỏ rơi” trên thế giới, những tổ chức, chính phủ, và những ân nhân bảo trợ tìm thấy cách thức gửi “cơm bánh” đến để chia sẻ với tất cả mọi người.

Đại Chủng Viện Ngôi Lời không gửi cơm bánh đến người đói khát hoặc đang bị bỏ rơi. Chúng tôi làm chuyện cần thiết không kém.  Chúng tôi chuẩn bị cho những nhà thừa sai-hành khất, môn đệ Chúa Giêsu, những người hân hoan mang Tin Mừng của Đức Kitô và nói cho những người hành khất khác nơi họ có thể tìm được cơm bánh.